BRITS VLIEGKLUB se ALGEMENE JAARVERGADERING
22 APRIL 2017, 18h00
by die Klubhuis van Brits Vliegklub.
____________________________________________
BRITS FLYING CLUB’s ANNUAL GENERAL MEETING
22 APRIL 2017, 18h00
at the Clubhouse of Brits Flying Club.

AGENDA:
1. Welcome / Verwelkoming
2. Attendance / Presensie
3. Approval of previous minutes / Goedkeuring van vorige notule
4. Resolution: Amendment to the Constitution / Wysiging van die Grondwet
5. Treasurer’s report / Tesourier se finansiële verslag
6. Election of Club Auditor / Verkiesing van Klub Ouditeur
7. Budget 2017~2018 / Begroting 2017~2018
8. Chairperson report / Voorsittersverslag
9. Election of new committee members / Verkiesing van nuwe komitee lede
10. General / Algemeen
11. Closing of AGM / Afsluiting van AJV

* * * * * *
Die komitee nooi u uit om na die vergadering ‘n ete saam te geniet.
(Besonderhede sal volg)

The commitee invites you to join us for a social function after the meeting.
(Info will follow)